EUR
Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

UNITED GREEN POWER, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Braník, Údolní 1174/102, PSČ 142 00IČ: 28976061, identifikační číslo: 1010150383370, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157119 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.bobcorner.cz/

VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující = spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel (či pouze spotřebitel) = osoba, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (na rozdíl od prodávajícího), ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Kupující (který není spotřebitelem) = podnikatel. Za něj se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti - UNITED GREEN POWER, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Braník, Údolní 1174/102, PSČ 142 00IČ: 28976061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157119 , (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.bobcorner.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či objednávce (dále jen také jako „kupní smlouva“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.       Prodávající je plátcem DPH.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Cena zboží je uvedena jako koncová, včetně daně z přidané hodnoty, avšak bez dalších poplatků. V rámci dokončení objednávky a před jejím odeslání prodávajícímu bude vždy kupujícímu zobrazena a uvedena cena i po přičtení těchto dalších poplatků (např. náklady za dodání a dopravu). Ceny zboží a další informace vztahující se ke zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7.       Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je pouze informačním vyrozuměním kupujícího o doručení jeho objednávky a nelze jej považovat za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9.       Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.

2.10.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem vyrozumění kupujícího, že jím objednané zboží je připraveno k odeslání kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11.   Doručená objednávka kupujícího se považuje za nepřijatou a odmítnou, jestliže:

 • prodávající vyrozumí kupujícího, že objednané zboží nelze dodat;
 • prodávající nepotvrdí kupujícímu přijetí objednávky ve lhůtě dle bodu 2.9.
 • objednané zboží je možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky tohoto zboží (např. je možnost dodat v jiné ceně, kvalitě či provedení), je prodávající oprávněn vyrozumět kupujícího o této skutečnosti a požádat ho o vyjádření, zda má zájem o dodání zboží za takto změněných podmínek.

2.12.   Pokud kupující vyrozumí prodávajícího ve lhůtě 2 dnů od přijetí pozměněné nabídky dle bodu 2.11, že má o tuto nabídku zájem, považuje se takové vyrozumění za objednávku kupujícího a postupuje se shodně jako v případě nové objednávky. Marné uplynutí lhůty dle tohoto bodu se považuje za zrušení objednávky s kupujícím, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

2.13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.14.  Odesláním objednávky zákazník uzavírá kupní smlouvu a když si zboží neodebere, má obchodník nárok na náhradu škody. “Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4743470001/5500 vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.       Pokud kupující zvolí jako způsob úhrady bezhotovostní převod na účet prodávajícího, vystaví prodávající kupujícímu po obdržení objednávky zálohovou fakturu na plnou výši kupní ceny včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou kupujícímu odešle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.4.       Po obdržení zálohové faktury kupující uhradí fakturovanou částku na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Nebude-li fakturovaná částka dle této faktury připsána na účet prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Zboží bude připraveno k expedici teprve poté, co dojde k uhrazení zálohové faktury.

3.5.       Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí kupující. To neplatí v případech, kdy ke zrušení kupní smlouvu došlo kvůli okolnostem na straně prodávajícího nebo při vrácení finančních prostředků zpět kupujícímu spotřebiteli v důsledku jeho odstoupení od smlouvy.

3.6.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.7.       V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.9.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1.       Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • 4.1.1.    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 4.1.2.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • 4.1.3.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 4.1.4.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 4.1.5.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 4.1.6.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 4.1.7.    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se zboží rozhodnete vrátit, zašlete nám, prosím, písemně (emailem) informaci:

 • že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy
 • jaké zboží chcete vrátit
 • číslo Vaší objednávky nebo faktury
 • datum převzetí zboží
 • způsob jakým chcete vrátit peníze
 • Poté zboží pečlivě zabalte a zašlete na naší adresu. Zboží nezasílejte na dobírku! Peníze Vám budou vráceny -  po překontrolování zboží a údajů

4.2.       U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

4.3.       Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel. 

4.4.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5.       Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, které byly součástí koupě. V případě, že tyto podmínky nebudou kupujícím splněny, je prodávající oprávněn jednostranně započíst náklady vynaložené k uvedení zboží do původního stavu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.       Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8.       Zboží objednané kupujícím (firma - IČ v objednávce) nelze vrátit (ani nepřevzít si balík). Zboží může být vráceno ve 14 denní lhůtě a to až po písemném souhlasu prodávajícího. V případě odsouhlasení vrácení zboží prodávajícím, kupující (firma - IČ v objednávce) bere na vědomí, že kupní cena výrobku bude ponížena o částku ve výši 20% z kupní ceny zboží. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu a nesmí jevit známky používání či poškození.

4.9.  Objednávku realizovanou kupujícím (firma – IČ v objednávce) lze stornovat za předpokladu uvedeném v bodě 4.8. za poplatek ve výši 20% z ceny objednávky, za vzniklé náklady naší společnosti.

4.10.     Pokud se zákazník rozhodne vrátit zboží do 14 dnů, ze zákona připadá platba za dopravu odesílateli.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.       Standardní doba doručení je 3 – 5 pracovních dní od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Doba doručení se může lišit dle aktuální dostupnosti zboží na meziskladu. O případných prodlevách bude kupující vždy prodávajícím informován.

5.2.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6.       Podepsáním dodacího listu kupující spotřebitel stvrzuje, že zásilku obdržel nikoliv s mechanicky poškozeným obalem. Jestliže při následném otevření obalu kupující spotřebitel zjistí poškození zboží, musí o tom bezodkladně informovat prodávajícího nebo přepravce. Za bezodkladné se považuje informování prodávajícího do 1 pracovního dne u zjevných vad a do 2 pracovních dnů u skrytých vad způsobených přepravou nebo informování přepravce do 2 pracovních dnů jak v případě zjevných tak skrytých vad způsobených přepravou. Nedodržení tohoto postupu se nijak nedotýká práva kupujícího spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, nicméně prodávající může následně vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením vady včas a tím nemožnosti uplatnit reklamaci u přepravce.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.       Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.2.       Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

6.3.       Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

6.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

6.5.       Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

6.6.       U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.7.       Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

6.8.       Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.   

6.9.       V lhůtě dle bodu 6.8. je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.10.   Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.11.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.12.   Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.13.   Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku běžného opotřebení nebo v důsledku užívání zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání či v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití či z důvodů kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky.

6.14.   Prodávající rovněž neodpovídá za vady způsobené nedovolenými nebo neodbornými zásahy do zboží, nebo které byly způsobenou vyšší mocí či jinou vnější okolností nemající původ v povaze zboží.

6.15.   Poskytnutí záruky kupujícímu podnikateli je pouze na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem, kdy v případě, že kupujícímu podnikateli nebude ze strany prodávajícího poskytnuta záruka, má kupující podnikatel i nadále v plném rozsahu práva z odpovědnosti za vady dle příslušných zákonných ustanovení.

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1.       Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a podrobně popsat reklamované vady zboží. Reklamované zboží, pokud je třeba, zašle kupující prodávajícímu na kontaktní adresu určenou pro reklamace, dle kontaktních informací na webovém rozhraní obchodu. Reklamované zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude přihlíženo.

7.2.       Pro uplatnění záruky je zapotřebí předložit reklamované zboží a potvrzený doklad o koupi (fakturu, kterou dostanete na prodejně nebo do Vašeho e-mailu) o koupi, nebo objednávku pro snazší identifikaci. Tento doklad slouží i jako záruční list (pokud záruční list není součástí dodávky). V případě koupě zboží osobním odběrem u prodávajícího obdrží kupující doklad (fakturu) se zakoupeným zbožím. V případě doručení zboží přepravní službou, je doklad (faktura) zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7.3.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4.       Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Po marném uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.5.      O závěru prodávajícího o posouzení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího spotřebitele ve lhůtě dle bodu 7.4, přičemž v téže lhůtě vyrozumí prodávající kupujícího spotřebitele o tom, kdy bude doručeno opravené (vyměněné) zboží nebo zboží v původním stavu, jestli reklamace nebude prodávajícím uznána.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1.     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2.     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.  DORUČOVÁNÍ

11.1.   Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě nebo vzájemnou dohodou stran stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: UNITED GREEN POWER, s.r.o., Údolní 1174/102, 142 00 Praha 4 - Braník
 • adresa elektronické pošty - info@bobcorner.cz
 • telefon +420 606 866 207.

13. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ZÁRUČNÍ DOBA

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a její délka je stanovena občanským a obchodním zákoníkem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zacházením a na běžné opotřebení způsobené používáním.
 • Prodávající poskytne záruku na výrobky v trvání:
  • 24 měsíců

POSTUP PŘI REKLAMACI
V případě, že se v záruční době – její délka viz. Záruka – vyskytne u zakoupeného zboží závada – porucha, bránící jeho užívání, postupujte takto:

1. Co nejdříve nás kontaktujte nejlépe e-mailem (info@bobcorner.cz) a sdělte nám:

 • typ reklamovaného předmětu
 • důvod reklamace (pokud možno co nejpřesnější popis závady)
 • datum nákupu a číslo daňového dokladu

2. Reklamovaný výrobek včetně kopie daňového dokladu a popisu závady zašlete nebo přineste na naší adresu.

 • Podle zákona musíme reklamaci vyřešit do 30 dnů, ale většinou proces netrvá déle než dva týdny. V případě, že by se u reklamovaného zboží vyskytl nějaký problém, budeme Vás informovat a domluvíme se na dalším postupu.
 • Za případné chyby v informacích, u fotek a technických popisech produktů, které máme převzaty od našich distributorů, nemůžeme 100% ručit. Předem se proto omlouváme. Veškeré tiskové chyby jsou tedy vyhrazeny.
 • Pokud je u reklamovaného zboží nutno provést úkony jako jsou vyčištění, pravidelná údržba atd., potřebné ke zjištění závady, je tato služba zpoplatněna automaticky, max. však do částky nepřekračující 30% z ceny zboží.

DÁRKY:

 • Zákazník obdrží u avízovaného zboží dárek za 1,-kč, pokud není konkrétní dárek skladem, může být nahrazen jiným věcným prostředkem.

ZPŮSOBY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Osobně v obchodě JADAL.cz, Průběžná 1548/90, Praha 10, 10000, Česká pošta nebo po domluvě u nás ve skladě Vavřenova 4, Praha 4, 14200. Pozn.: doporučujeme, aby jste si při osobním odběru v obchodě JADAL zkontrolovali celý obsah zakoupeného zboží. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel. Děkujeme za pochopení. Objednané zboží připraveno k vyzvednutí po dobu 10 dnů po potvrzení (formou emailu), po té objednávky stornujeme.

Od přepravce - potvrzujete přepravci, že zboží bylo dodáno v nepoškozeném stavu. Při nepřiměřeném poškození obalu doporučujeme zboží vrátit nebo, ještě v přítomnosti dopravce, kontaktovat naší společnost.

PODROBNÝ ZPŮSOB PLATBY:

Hotově - platíte při osobním odběru ve skladu 

Dobírkou - platíte hotově při převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce (Česká pošta, zaplatíte hotově částku, která je uvedena v potvrzení objednávky, které jste od nás po objednání obdrželi. Přepravce Vám na uvedenou částku vystaví doklad o převzetí hotovosti, daňový doklad (sloužící též jako záruční list !!). Faktura bude poslána mailem do druhého dne.

Převodem na účet č. 4743470001/5500 (IBAN: CZ4155000000004743470001), BIC (SWIFT): RZBCCZPP. Variabilní symbol uvádějte ten, který je v potvrzení objednávky v e-mailu. Po zaplacení bankovním převodem z Vašeho účtu a připsání částky na náš účet č. 4743470001/5500 je zboží automaticky odesláno na Vaši adresu, zásilku od přepravce (Česká pošta, GLS …) pouze převezmete. Nebo jej lze vyzvednout osobně v našem skladě.

Daňový doklad - Fakturu (sloužící též jako záruční list) naleznete v e-mailu, který jste vyplnil do objednávky

Ceny přepravy:

0,-Kč (Osobní odběr v prodejně JADAL.CZ  Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1548/90, 10000 nebo po telefonické domluvě u nás ve skladě Vavřenova 4, Praha 4, 14200)

115,-Kč (GLS přepravní zásilková služba, balík do 40kg, platba PŘEDEM - převodem na účet  nebo přes QR kód. Dodávka do 48hod, e-mail avízo + telefon na řidiče)

199,-Kč (Česká Pošta: Balík Do Ruky do 30kg - platba PŘEDEM - převodem nebo na dobírku +39,-Kč, dodávka do 48h, e-mail avízo)

199,-Kč (Balík Na Poštu do 30kg - platba PŘEDEM - převodem nebo na dobírku +39,-Kč. Dodávka do 48h, e-mail avízo)

185,-Kč (GLS přepravní zásilková služba na SLOVENSKO, balík do 15kg, platba zboží předem-převodem náš účet IBAN: CZ4155000000004743470001)

Pozn.: všechny ceny jsou vč. DPH

 

Doplňující údaje:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“